وحید وهاج ګروپ اف کمپی
waheedwahaj.info@gmail.com: ایمیل ادرس

+93 -700606520:   تماس شمیره
info@waheedwahaj.com: ایمیل ادرس


مونږ له تاسی سره مرسته کوو چی پروژی مو په ښه توګه تکمیل کړو

زمونږ راجستر شوی شرکتونه

مونږ د سوداګری او صنایعو وزارت سره ثبت شوی

زموږ ټیم

وحید وهاج ګروپ موسس حاجی وحید الله وحید په ساختماني چارو کښۍ تجربه لری او مختلف پروژی یی ترسره کړی

© 2006-2020.All Rights Reserved Waheed Wahaj . | Design & developed by Farhad Ahmad